VIETNAM ELECTRICITY - EVN Phiên bản Viindoo 15.0

Thông tin về Công Ty Cổ phần Công Nghệ Viindoo.

Cài ứng dụng

Trang web
Xây dựng trang web doanh nghiệp
Kho Vận
Quản lý kho của bạn và các hoạt động logistics
Dự án
Organize and plan your projects
Nhân viên
Tổng hợp chung thông tin nhân viên
Bảo trì
Theo dõi thiết bị và quản lý các yêu cầu bảo trì
Phê duyệt
Trình duyệt để được phê duyệt
Quản lý Tài liệu
Quản lý tài liệu tập trung theo thư mục thông qua tích hợp linh hoạt với các phân hệ trong Viindoo, hỗ trợ tìm kiếm, chia sẻ và thiết lập hành động tự động cho tài liệu
S5T - Quản lý Camera
Quản lý Danh sách Camera trong hệ thống
S5T - Quét Mã QR
Quét Mã QR của thiết bị
Quản lý và ký tài liệu
Trình tùy chỉnh Viindoo
Tùy chỉnh ứng dụng Viindoo bằng giao diện trực quan
Thảo luận
Chat, mail gateway và các kênh riêng
Contacts
Centralize your address book